Setomaa valla põhimäärus

Riigi Teataja Setomaa valla põhimäärus

 Setomaa valla põhimääruses (edaspidi põhimäärus) sätestatakse:
  1) Setomaa valla sümbolid ja nende kasutamine;
  2) Setomaa Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe ning komisjoni esimehe ja aseesimehe valimise kord, nende pädevus, õigused ja kohustused, volikogu komisjonide moodustamine, volikogu liikmete pädevus, õigused ja kohustused ning volikogu töökord;
  3) valitsuse moodustamise kord ja pädevus, Setomaa vallavanema valimise kord, tema pädevus, õigused ja kohustused ning asendamine;
  4) valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku esindamine;
  5) valla õigusaktide vastuvõtmine, avalikustamine ja jõustumine;
  6) Setomaa valla ametiasutuse moodustamine;
  7) valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja selle täitmise aruande läbivaatamise ja kinnitamise ning avalikustamise kord;
  8) valla esindamise ja välissuhtlemise alused.