Kogud

 

Seto Talumuuseumi säilikud on kogutud XX saj 90-ndate teisest poolest alates. Esemed, fotod, arhiivimaterjal, filmid, heliülesvõtted jm võimaldavad tutvuda Setomaa erinevate valdkondadega XIX sajandi keskpaigast tänapäevani.

Suure rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda (1839-1907) öeldud sõnad: “Vanad laulud ja jutud, mis Eesti ja Liivimaal ju ammu on unustatud ehk nagu tähtsuseta prügi kolikambrisse pandud, kust neid üksnes himukad ja väsimata uurijad vaevaga välja toovad – on setukeste maal veel nüüdki täies aus olemas ja igapäevases elus niisama pruugitavad kui igapäevane leib ihu toitmiseks.”, on kehtiv Setomaal veel tänapäevalgi.

Siin on põlvest põlve alles hoitud mitte ainult arhailist mitmehäälset rahvalaulu, kombeid, uskumusi jne, vaid rohkesti ka esivanemate valmistatud rahvarõivaid, ehteid, töö- ja tarberiistu jm.

Meie kogudesse on lahkete seto inimeste ja teiste kaudu jõudnud väga palju tekstiili:

 •  200 erinevat naiste rahvarõivapluusi ehk hamet,
 • 100 käterätikut ehk tiranikku,
 • 50 ikoonilina ehk pühäserätti,
 • 100 kirivööd jne, jne.

Kogud täienevad pidevalt. Eriti oodatud on meeste rõivad.

Töö- ja tarberiistadest on muuseumis eksponeeritud linatööriistad – kõige algelisemast kolgitsast hobusega ringiaetava linamurdmismasinani, lisaks erinevad köievändad.

Uhmrid, käsikivid, rehepeksu- ja tuulamismasin(ad) jm tutvustavad teravilja töötlemise lugu.

Rohkelt on muid meeste ja naiste tööriistu ja tarbeasju, kõik pole eksponeeritud, paljud on hoidlates.

Arhiivist ja fotokogust leiab materjali Setomaa hariduse (näit Matsuri kooli arhiiv, Pankjavitsa kooli nurgakivi materjal), usuelu (fotod Petseri kloostrist ja tsässonatest), on rohkelt trükiseid setodelt ja setodest, väike algusjärgu kunstikogu ja mõndagi muud.

Lahkete inimeste abiga täienevad kogud veelgi ja on suureks abiks huvilistele ning uurijatele Setomaa tundmaõppimisel.

 

Kogude kasutamine

 

Üldosa

Muuseumikogude kasutamise ainuõigus kuulub Seto Talumuuseumile (STM).

Kogude kasutamist ja laenutamist korraldab varahoidja.

Kogude kasutamise loa saamiseks tuleb direktorile esitada kirjalik avaldus. Avalduses tuleb ära märkida isikuandmed, aadress, töökoht/õppeasutus, töö teema.

Juriidilistele isikutele laenutatakse kogusid kirjaliku avalduse esitamisel.

Laenutamisel vormistatakse väljaaandeakt, kus on ära märgitud laenutamise aeg, tingimused, tasu ja museaalide nimekiri.

Muuseumikogude kasutamise korral tuleb kasutajal alati viidata, et see kuulub Seto Talumuuseumile.

Materjalide trükis avaldamise korral on kohustuslik viidata originaalmaterjalidele ning trükis avaldatust ühe eksemplari annetama muuseumi kogusse.

Seto Talumuuseumi materjalide avaldamisõigus on ühekordne ja selle eest võetakse avaldamistasu.

Kogude kasutamisel tekkinud küsimused lahendab varahoidja koos direktoriga.

Kogude kasutamise juhendi eiramise korral on muuseumi direktoril õigus kasutamislua tühistada.

STM kogude kasutamine on tasuline. Tasu ulatuseks on hinnakiri, erijuhud on võimalikud kokkuleppel muuseumi direktori ja varahoidjaga.

 

Kogude kasutamine, deponeerimine, koopiate tellimine

Üldjuhul on hoidlad külastamiseks suletud.

Muuseumidega mitteseotud isikutele on pääs hoidlatesse tasuline.

Muuseumikogu on uurijatele avatud tööpäeviti 10.00-15.00

Kogude kasutamisel vormistatakse tellimislehtvja uurija ankeet.

Vajalik on eelnev kokkulepe.

Eelisjärjekorras teenindatakse varem registreerunud uurijaid.

Soovitud museaali leidmiseks on kasutada kataloogid. Konsultatsiooni annab varahoidja.

Halvas seisukorras materjale ei väljastata.

 

Kogude kasutamisel on uurijal keelatud:

 

 1. materjale muuseumist välja viia,
 2. neid kahjustada,
 3. muuta säilikutes lehtede järjekorda,
 4. museaale omal algatusel pildistada, skaneerida, filmida või muul moel kopeerida.

 

Valguskoopiaid ei valmistata fotodest ja nende museaalidest, mis on:

 

 1. haprast paberist ja lagunenud,
 2. vahapitseriga nööritud või pitseeritud,
 3. köidetud ja üle 5 cm seljapaksusega või üle 3 kg kaaluvad.

 

Valgus-, digitaal- ja fotokoopiate tellimiseks tuleb täita tellimisleht.

Negatiive tellijale ei väljastata.

Tellitud koopiate eest tasutakse ettemaksuna arve alusel. Hinnale lisandub materjali maksumus. Posti teel saatmise korral lisandub saatekulu.

Museaalide väljalaenutamine koopiate valmistamiseks väljaspool muuseumi toimub erandkorras varahoidja kirjalikul loal ja kehtestatud tingimustel.

Filmi-, video- ja fonokogude materjalevälja ei laenutata.

Muuseumikogu kasutaja vastutuab iga kasutamiseks võetud museaali eest. Ta on kohustatud koheselt teavitama varahoidjat kahjustatud materjalidest või enda poolt tekitatud kahjustustest.

Museaali kasutuskõlbmatuks muutmise või varguse eest kannab süüdlane vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

Hinnakiri

 

Deponeerimine teistele muuseumitele on tasuta.

Tellimuse täitmisel sama päeva jooksul kehtib käesolevale hinnakirjale topelttariif.

Hinnasoodustuste andmine otsustatakse igal juhtumil eraldi.

Juriidilistele isikutele muuseumikogust andmete väljaotsimine on tasuline. Tasu otsustatakse igal juhtumil eraldi.

Hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

 

Esemekogu

 

 

Hoidla külastus                                        1 isik              2€

Kohapealne eseme laenutamine           1 ese              1€

Deponeerimine üheks päevaks             1 ese              1€

Ümberjoonitamine tellija poolt            1 ese              1€

Filmimine teaduslikel eesmärkidel      1 ese             2€

Filmimine kommertseesmärkidel        1 ese             10€

 

Fotokogu

  • content content content
  • content content content
  • content content content